Polityka prywatności

Polityka prywatności strony internetowej www.vb-e.com

I. Postanowienia ogólne

Niniejsza polityka prywatności strony internetowej działającej pod adresem www.vb-e.com ma charakter wyłącznie informacyjny. Polityka prywatności określa zasady przetwarzania danych osobowych przez Administratora strony internetowej, w tym podstawy, cele i zakres przetwarzania danych osobowych oraz prawa osób, których dane dotyczą, a także informacje w zakresie stosowania w ramach niniejszej strony internetowej plików cookies i narzędzi analitycznych.

Administratorem danych osobowych zbieranych za pośrednictwem strony internetowej działającej pod adresem www.vb-e.com jest VOLT BAU ELECTRIC Sp. z o.o. z siedzibą w (01-460) Warszawie przy ul. Gorczewska 216, KRS: 0000692406, zwana dalej „Administratorem”.

Dane osobowe przetwarzane są przez Administratora zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, w szczególności zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) – zwane dalej „RODO” lub „Rozporządzenie RODO” oraz ustawą z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1000).

Korzystanie ze strony internetowej www.vb-e.com jest dobrowolne. Podobnie związane z tym podanie danych osobowych przez korzystającego ze strony internetowej jest dobrowolne, z zastrzeżeniem skierowania zapytania lub przedstawienia ewentualnej oferty w celach marketingowych. Podanie danych osobowych jest w takim wypadku konieczne. Każdorazowo zakres danych wymaganych do celów kontaktowych podany jest a stronie internetowej.

Administrator jest odpowiedzialny i zapewnia, że zbierane przez niego dane są:

 1. przetwarzane zgodnie z prawem;
 2. zbierane dla oznaczonych, zgodnych z prawem celów i niepoddawane dalszemu przetwarzaniu niezgodnemu z tymi celami;
 3. merytorycznie poprawne i adekwatne w stosunku do celów, w jakich są przetwarzane;
 4. przechowywane w postaci umożliwiającej identyfikację osób, których dotyczą, nie dłużej niż jest to niezbędne do osiągnięcia celu przetwarzania oraz
 5. przetwarzane w sposób zapewniający odpowiednie bezpieczeństwo danych osobowych, w tym ochronę przed niedozwolonym lub niezgodnym z prawem przetwarzaniem oraz przypadkową utratą, zniszczeniem lub uszkodzeniem, za pomocą odpowiednich środków technicznych lub organizacyjnych.

Administrator wdraża odpowiednie środki techniczne i organizacyjne, zapobiegające pozyskiwaniu i modyfikowaniu przez osoby nieuprawnione, danych osobowych przesyłanych drogą elektroniczną, aby przetwarzanie odbywało się zgodnie z Rozporządzeniem RODO. Środki te są w razie potrzeby poddawane przeglądom i uaktualniane.

II. Podstawy przetwarzania danych

Administrator jest uprawniony do przetwarzania danych osobowych w przypadkach, gdy spełniony jest co najmniej jeden z poniższych warunków:

 1. osoba, której dane dotyczą wyraziła zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych w jednym lub większej liczbie określonych celów;
 2. przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze;

przetwarzanie jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora lub przez stronę trzecią, z wyjątkiem sytuacji, w których nadrzędny charakter wobec tych interesów mają interesy lub podstawowe prawa i wolności osoby, której dane dotyczą, wymagające ochrony danych osobowych, w szczególności gdy osoba, której dane dotyczą, jest dzieckiem.

III. Cel, podstawa, okres i zakres przetwarzania danych

Każdorazowo cel, podstawa, okres i zakres oraz odbiorcy danych osobowych przetwarzanych przez Administratora wynika z działań podejmowanych przez danego Użytkownika strony internetowej działającej pod adresem www.vb-e.com.

Administrator może przetwarzać dane osobowe w następujących celach:

 1. kontaktowych – imię i adres poczty elektronicznej oraz telefon przechowuje się do momentu wycofania zgody przez osobę, której dane dotyczą;
 2. rekrutacyjnych – imię i adres poczty elektronicznej oraz telefon przechowuje się do momentu wycofania zgody przez osobę, której dane dotyczą; marketingu bezpośredniego – adres poczty elektronicznej przechowuje się przez okres istnienia prawnie uzasadnionego interesu realizowanego przez Administratora, nie dłużej jednak niż przez okres przedawnienia roszczeń w stosunku do osoby, której dane dotyczą, z tytułu prowadzonej przez Administratora działalności gospodarczej.

IV. Odbiorcy danych
Dla prawidłowego funkcjonowania strony internetowej działającej pod adresem www.palteo.pl, konieczne jest korzystanie przez Administratora z usług podmiotów zewnętrznych.
Dane osobowe Użytkowników strony internetowej mogą być przekazywane następującym odbiorcom lub kategoriom odbiorców:

 1. pracownikom i współpracownikom, którzy muszą mieć dostęp do danych, aby móc wykonywać zobowiązania lub działania Administratora na rzecz Użytkowników;
 2. podmiotom przetwarzającym w imieniu Administratora dane osobowe Użytkowników i uczestniczącym w wykonywaniu w imieniu Administratora czynności, tj.:
  a) podwykonawcom Administratora wspierającym go w wykonaniu umów, zamówień i obsłudze Klientów/Użytkowników, np. w obsłudze korespondencji lub w procesie obsługi Klienta;
  b) agencjom reklamowym lub innym podmiotom organizującym lub prowadzącym lub współpracującym lub pośredniczącym w organizacji lub prowadzeniu akcji marketingowych dla Administratora;
  c) podmiotom obsługującym systemy teleinformatyczne Administratora lub udostępniającym Administratorowi narzędzia teleinformatyczne, w tym platformy informatyczne, lub miejsca na serwerach lub stronach internetowych;
  d) podmiotom świadczącym Administratorowi usługi doradcze, konsultacyjne, audytowe lub pomoc prawną, medyczną, podatkową, rachunkową;
  e) podmiotom świadczącym na rzecz Administratora usługi dotyczące bezpieczeństwa osób i mienia.V. Prawa osoby, której dane dotyczą
  1. Prawo dostępu do danych osobowych– Każdy Użytkownik może domagać się uzyskania informacji o tym, jakie dane osobowe są przetwarzane przez Administratora, w tym otrzymania kopii swoich danych osobowych.
  2. Prawo sprostowania danych osobowych– Użytkownik może domagać się poprawienia danych, które są nieprawidłowe, lub uzupełnienia danych, które są niekompletne.
  3. Prawo usunięcia danych osobowych („prawo do bycia zapomnianym”)– Użytkownik może domagać się usunięcia wszystkich swoich danych w niektórych przypadkach, m.in. w razie cofnięcia zgody na ich przetwarzanie (o ile stanowiła jedyną podstawę przetwarzania) lub gdy dane były przetwarzane niezgodnie z prawem.  Użytkownik nie będzie mógł skorzystać z tego uprawnienia, gdy przetwarzanie danych wynika z realizacji obowiązków wynikających z przepisów prawa lub gdy przetwarzanie jest niezbędne dla ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.
  4. Prawo sprzeciwu– Użytkownik może w dowolnym momencie domagać się wstrzymania przetwarzania danych z przyczyn związanych ze swoją szczególną sytuacją w wypadku, w którym dane Użytkownika są przetwarzane do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów (np. w celu prowadzenia statystyk i analiz). W takim wypadku Administrator przestanie przetwarzać dane osobowe, chyba że będą istnieć ważne prawnie i uzasadnione: (1) podstawy do ich przetwarzania, nadrzędne wobec interesów, praw i wolności użytkownika lub (2) podstawy do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.
  5. Prawo ograniczenia przetwarzania danych osobowych– Użytkownik może domagać się „zablokowania” danych (tj. ograniczenia wszelkich operacji przetwarzania danych wyłącznie do ich przechowywania) w określonych sytuacjach, m.in. w czasie niezbędnym do ich poprawienia lub gdy nie będą one dalej potrzebne, lecz ich przechowywanie jest potrzebne Użytkownikowi np. do ochrony jego praw.
  6. Prawo do przenoszenia danych osobowych– Użytkownik może domagać się otrzymania danych, które dostarczył, w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego. Użytkownik może żądać uzyskania tych danych lub przesłania ich bezpośrednio innemu, wskazanemu administratorowi, o ile będzie to technicznie możliwe

Ponadto, w razie podejrzenia naruszenia przepisów dotyczących ochrony danych osobowych, Użytkownikowi przysługuje prawo do złożenia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

W celu realizacji uprawnień, o których mowa w niniejszym punkcie polityki prywatności można kontaktować się z Administratorem poprzez przesłanie stosownej wiadomości pisemnie lub pocztą elektroniczną na adres Administratora wskazany na stronie internetowej www.vb-e.com.

VI. Ochrona prywatności osób niepełnoletnich

Administrator nie monitoruje i nie weryfikuje informacji na temat wieku swojej społeczności – odbiorców i użytkowników list e-mailingowych. Informacje kontaktowe od odwiedzających (takich jak adresy poczty elektronicznej użytkowników) są wykorzystywane do wysyłania informacji o Administratorze oraz materiałów marketingowych i promocyjnych. Osoby niepełnoletnie nie powinny wysyłać żadnych informacji ani subskrybować usług świadczonych przez stronę internetową Administratora bez wiedzy swoich rodziców lub opiekunów.

VII. Pliki Cookies

Administrator może przetwarzać dane zawarte w plikach Cookies podczas korzystania przez odwiedzających stronę internetową.

 1. Pliki cookies (tzw. „ciasteczka”) stanowią dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika Strony internetowej i przeznaczone są do korzystania ze stron internetowych Serwisu. Cookies zazwyczaj zawierają nazwę strony internetowej, z której pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer.
 2. Podmiotem zamieszczającym na urządzeniu końcowym Użytkownika Strony internetowej pliki cookies oraz uzyskującym do nich dostęp jest operator Strony internetowej.
 3. Pliki cookies wykorzystywane są w następujących celach:
 • tworzenia statystyk, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób Użytkownicy Strony internetowej korzystają ze strony, co umożliwia ulepszanie jej struktury i zawartości;
 • utrzymanie sesji Użytkownika Strony internetowej (po zalogowaniu), dzięki której Użytkownik nie musi na każdej podstronie ponownie wpisywać loginu i hasła;
 • określania profilu Użytkownika w celu wyświetlania mu dopasowanych materiałów w sieciach reklamowych, w szczególności sieci Google.
 1. W ramach Strony internetowej stosowane są dwa zasadnicze rodzaje plików cookies: „sesyjne” (session cookies) oraz „stałe” (persistent cookies). Cookies „sesyjne” są plikami tymczasowymi, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika do czasu wylogowania, opuszczenia strony internetowej lub wyłączenia oprogramowania (przeglądarki internetowej). „Stałe” pliki cookies przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika przez czas określony w parametrach plików cookies lub do czasu ich usunięcia przez Użytkownika.
 2. Oprogramowanie do przeglądania stron internetowych (przeglądarka internetowa) zazwyczaj domyślnie dopuszcza przechowywanie plików cookies w urządzeniu końcowym Użytkownika. Użytkownicy Strony internetowej mogą dokonać zmiany ustawień w tym zakresie. Przeglądarka internetowa umożliwia usunięcie plików cookies. Możliwe jest także automatyczne blokowanie plików cookies. Szczegółowe informacje na ten temat zawiera pomoc lub dokumentacja przeglądarki internetowej.
 3. Ograniczenia stosowania plików cookies mogą wpłynąć na niektóre funkcjonalności dostępne na stronie internetowej.
 4. Pliki cookies zamieszczane w urządzeniu końcowym Użytkownika i wykorzystywane mogą być również przez współpracujących z operatorem Strony internetowej reklamodawców oraz partnerów.
 5. Zalecamy przeczytanie polityki ochrony prywatności tych firm, aby poznać zasady korzystania z plików cookie wykorzystywane w statystykach: Polityka ochrony prywatności Google Analytics.

Pliki cookies mogą być wykorzystane przez sieci reklamowe, w szczególności sieć Google, do wyświetlenia reklam dopasowanych do sposobu, w jaki użytkownik korzysta ze Strony internetowej. W tym celu mogą zachować informację o ścieżce nawigacji użytkownika lub czasie pozostawania na danej stronie.

VIII. Zabezpieczenia

Administrator stosuje środki techniczne i organizacyjne zapewniające ochronę przetwarzanych danych osobowych odpowiednią do zagrożeń oraz kategorii danych objętych ochroną, a w szczególności zabezpiecza dane przed ich udostępnieniem osobom nieupoważnionym, zabraniem przez osobę nieuprawnioną, przetwarzaniem z naruszeniem obowiązujących przepisów oraz zmianą, utratą, uszkodzeniem lub zniszczeniem. Administrator zabezpiecza dane osobowe przesyłane drogą elektroniczną przed nieuprawnionym dostępem